Spoločnosť SPECIAL service s.r.o. podpísala dňa 23.10.2023 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q390-511-005-001 s Miestnou akčnou skupinou Malokarpatské partnerstvo o.z. s názvom projektu: „Rozvoj podnikateľských aktivít modernizáciou vozového parku“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Základné informácie o projekte nájdete tu: