Zaujímavosti

Zaujímavosti územia MAS Malokarpatské partnerstvo.

Polohu Malokarpatského partnerstva ohraničuje na severozápade hrebeň Malých Karpát. Väčšinou pahorkatinový charakter povrchu prechádza do Podunajskej nížiny len v najjužnejšej časti územia. Najvyšším bodom územia sú Záruby (najvyšší vrch Malých Karpát), ktoré majú výšku 768 m.n.m. (kataster obce Smolenice). Územie Malých Karpát je významné vďaka výskytu krasových útvarov.

Na území Malokarpatského partnerstva sa nachádza Smolenický a Dobrovodský kras. Krasové javy sa nachádzajú v okolí obce Lošonec a Smolenice. Nachádza sa tu jediná sprístupnená jaskyňa v krase – jaskyňa Driny.

V Smolenickom krase sa nachádza aj jediný vodopád Malých Karpát – Hlbočiansky vodopád. Povrchové krasové útvary sú na území Malokarpatského partnerstva o.z. zastúpené vyvieračkou Mariáš pri obci Dobrá Voda.

Poľnohospodárska pôda tvorí 58,03 % rozlohy Malokarpatského partnerstva, avšak jej zastúpenie v jednotlivých obciach je rôzne. Pomer poľnohospodárskej pôdy v obciach sa mení vzhľadom na blízkosť Malých Karpát. Pôdny fond tvoria najmä úrodné černozeme, ale aj menej úrodné hnedozeme, ktoré treba zavlažovať, a málo úrodná spraš.

Hlavnými tokmi územia Malokarpatského partnerstva sú Parná, Trnávka, Krupský potok a Blava. Z povrchových vôd v území majú významné miesto umelé vodné plochy (vodné nádrže, rybníky a štrkoviská). Tvoria ich vodné nádrže Buková, Boleráz, Suchá, Horné Orešany, Dubové, rybníky v Dechticiach, v Lošonci (Rybáreň) a v Trstíne.

Hlavné výhody polohy územia Malokarpatského partnerstva:

 

  • územie Malokarpatského partnerstva má veľmi dobrú dostupnosť z hľadiska cestnej alebo železničnej dopravy,
  • v blízkosti územia Malokarpatského partnerstva sa nachádzajú hranice s Českou republikou a Rakúskom,
  • v obci Boleráz sa nachádza neverejné vnútroštátne letisko Štefana Baniča,
  • prírodné prostredie Malokarpatského partnerstva je veľmi pestré, nachádzajú sa tu lesy Malých Karpát, krasové útvary, lúky a pasienky a rozľahlé poľnohospodárske polia s kvalitnou ornou pôdou,
  • na území Malokarpatského partnerstva sa nachádza množstvo prírodných a kultúrnych krás, vhodné na rozvoj cestovného ruchu (Smolenický zámok, hrad Dobrá voda, jaskyňa Driny),
  • v obciach ležiacich na severe územia sa nachádzajú turistické trasy vhodné na pešiu turistiku, ale i cyklistickú či jazdeckú turistiku, v obciach ležiacich južnejšie prevláda poľnohospodárska krajina s kvalitnou úrodnou pôdou,
  • severná časť regiónu je bohatšia na malé ložiská tehliarskych surovín, vápencov, dolomitov, pieskov a štrkopieskov,

Zaujímavosti územia:

 

Najstaršia obec:

Dolná Krupá (r.1313)

Najmladšia obec:

Borová (r.1589)

Najvyššie položená obec:

Buková (321 m.n.m.)

Najnižšie položená obec:

Biely Kostol (153 m.n.m.)

Obec s najväčšou výmerou:

Dobrá Voda (3297,75 ha)

Obec s najmenšou výmerou:

Biely Kostol (241,11 ha)

Obec s najväčším počtom obyvateľov

Smolenice (3358 obyvateľov)

Obec s najmenším počtom obyvateľov

Horné Dubové (379 obyvateľov)

Obec s najväčšou hustotou obyvateľstva

Biely Kostol (654,47 obyv./km2)

Obec s najmenšou hustotou obyvateľstva

Lošonec (21,55 obyv./km2)