Malokarpatské partnerstvo

miestna akčná skupina

Čo je MAS? – MAS, alebo miestna akčná skupina je v zmysle §13 zákona č. 292/2014 Z.z. (Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je právnickou osobou podľa osobitného predpisu, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelený štatút miestnej akčnej skupiny.

Štatút MAS bol udelený Malokarpatskému partnerstvu Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 04.12.2017.

Strategický cieľ MAS Malokarpatské partnerstvo: ,, Zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom obnovy a rozvoja obcí, inovovania služieb a hospodárstva, neustálej ochrane životného prostredia, vytvorenia vyhovujúcich podmienok vo vzdelávaní a sociálnej oblasti, zabezpečenia pracovných príležitostí a možností oddychu a relaxácie.“

História a členovia MAS Malokarpatské partnerstvo: Občianske združenie Malokarpatské partnerstvo o.z. bolo zaregistrované dňa 15.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Predmetom vzniku takéhoto partnerstva bola snaha členských obcí o kvalitnejší rozvoj svojho územia a bližšiu spoluprácu nielen medzi obcami navzájom, ale aj medzi obcami a miestnym podnikateľským sektorom.

Územie MAS Malokarpatské partnerstvo zaberá rozlohu 380,29 km² a žije v ňom 28 865 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 75,90 obyvateľov/km². Malokarpatské partnerstvo tvorí 23 obcí. Všetky obce s nachádzajú v Trnavskom samosprávnom kraji (9,17% rozlohy TTSK) a v okrese Trnava (51,3%). Priemerná nezamestnanosť za MAS je 10,17 % (za okres Trnava 6,44%).