Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra územia MAS Malokarpatské partnerstvo.

Plynofikácia: všetky členské obce sú plynofikované okrem obce Borová.

Kanalizácia: disponujú ňou obce Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Dechtice, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Horné Orešany, Kátlovce, Lošonec, Naháč, Ružindol, Smolenice, Šelpice a Zvončín. V ostatných členských obciach vzniká potreba dobudovania kanalizácie.

Verejný vodovod: disponujú ním všetky členské obce okrem obce Bíňovce.

Nakladanie s komunálnym odpadom: zber tuhého komunálneho odpadu a zber separovaných odpadov je zabezpečený vo všetkých členských obciach.

Vedenie elektrickej siete: všetky členské obce majú zabezpečenú dodávku elektrickej energie.

Cestná sieť: cestná sieť je tvorená cestami II. a III. triedy a miestnymi komunikáciami. Cestná sieť vykazuje známky opotrebenia. Rekonštrukciu si vyžadujú najmä chodníky v členských obciach MAS Malokarpatské partnerstvo.

Železničná sieť: cez územie MAS Malokarpatského partnerstva vedie trať Trnava – Kúty so zastávkami v obciach Bíňovce, Šelpice, Boleráz, Smolenice.

Telefónny rozvod a internet: vo všetkých členských obciach MAS Malokarpatského partnerstva sú vybudované miestne telefónne rozvody, ktoré sú vedené vzdušnými aj podzemnými káblovými vedeniami.

Všetky členské obce majú pripojenie na internet.

Rozhlas: všetky členské obce majú vybudovaný rozhlas, okrem obce Zvončín.