História

História a tvorba partnerstva.

O.Z. Malokarpatské partnerstvo vzniklo 15.06.2007 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Cieľom združenia bola: ,, snaha členských obcí o kvalitnejší rozvoj svojho územia a bliţšiu spoluprácu nielen medzi obcami navzájom, ale aj medzi obcami a miestnym podnikateľským sektorom.“ Pôvodnými zakladateľmi bolo 25 obcí (23 súčasných obcí a Dolné Dubové a Horná Krúpa).

Od svojho založenia sa Malokarpatské partnerstvo zúčastňovalo a zúčastňuje na výstavách zameraných na vidiecky turizmus, šport, kultúru a ľudové remeslá na Slovensku a v Čechách (s cieľom propagovať územie MP a aktívneho hľadania nových partnerov).

Malokarpatské partnerstvo nadviazalo partnerstvá a spoluprácu na medzinárodnej úrovni (SR, ČR, AT) s viacerými partnermi, napríklad: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ARGE Biogasanlagen, MAS Kyjovské Slovácko v pochodu.

Malokarpatské partnerstvo aktívne spolupracuje s ďalšími aktérmi v rámci regionálneho rozvoja a to Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom (cieľom je príprava rozvojových projektov a propagácia regiónu).

V súčasnosti sa Malokarpatské partnerstvo zameriava aj na pomoc pri príprave individuálnych projektov jednotlivých členov Malokarpatského partnerstva. Podieľa sa tiež na príprave a realizácii viacerých kultúrno-spoločenských podujatí na jeho území.

V procese tvorby Malokarpatského partnerstva bola, okrem kľúčových partnerov, aktívne zapojená aj široká verejnosť.

Do vypracovania stratégie rozvoja územia boli zapojení miestni obyvatelia a zástupcovia miestnych organizácií a podnikov, podnikatelia, poslanci obecných zastupiteľstiev a jednotliví starostovia z územia Malokarpatského partnerstva.