Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe územia MAS Malokarpatské partnerstvo.

V rámci predchádzajúceho programového obdobia sa v obciach MAS Malokarpatského partnerstva zrealizovalo viacero projektov. Najčastejšie išlo o investície do technickej infraštruktúry, ako je dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete. Členské obce taktiež realizovali rekonštrukcie verejných budov, ako je Obecný úrad, ale najmä Základné a Materské školy. Finančné prostriedky využili tiež na rekonštrukciu verejných priestranstiev a chodníkov.

 

Názov projektu Rok

Vlastné zdroje

(v Eur)

Úvery

(v Eur)

ŠR (v Eur)

(v Eur)

Celkové náklady

(v Eur)

Biely Kostol
Zateplenie MŠ 2009 12 123,11 11 983 24 106,11
Kanalizácia – Poľovnícka 2012 116 354,21 198 778 315 132, 21
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2015 12 467,92 113 998, 40 126 466,32
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 2015 1775,63 33 726, 82 35 512, 45
Bíňovce
Rekonštrukcia chodníkov 2011 3500 3 500
Rekonštrukcia domu smútku 2012 1500 1 500
Obecné parkovisko 2012 12500 12 500
Rekonštrukcia svadobnej miestnosti 2014 29 000 29 000
Bohdanovce nad Trnavou
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov 2007 189 820,76 189 820,76
Kanalizácia III.etapa 2010 9 865,16 66 000 75 865,16
Prístavba Kultúrneho domu 2010 49 379,81 207 996,69 257 376,50
Rekonštrukcia vykurovania MŠ 2013 23 223,65 23 223,65
Dažďová kanalizácia 2013 32 169,39 32 169,39
Boleráz
Rekonštrukcia lokálnej infraštruktúry 2006-2008 69 982

 

52 803

 

181 878

304 663
Prístavba a rekonštrukcia Základnej školy 2008 -2011 509 703 852 371 72 407 465 760 1 047 871
Modernizácia centrálnej obecnej zóny 2009 -2013 72 714

 

54 954 340 674 468 342
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2014 6 030 0 11 997 101 972 119 999
Borová
Rekonštrukcia chodníkov pri OcÚ 2007 11617,21 11617,21
Obrubníky pri soche sv. Jána 2008 2817,93 2817,93
Ústredné kúrenie 2008 1197,27 9958,17 11155,44
Výstavba nájomných bytov 2008 81173,44 166533,89 71380,20 319087,53
Hasičská zbrojnica 2011 18491,47 13280 31771,47
Buková
Rekonštrukcia CVČ 2011 180 000
Výstavba zberného dvora 2009 80 000
Rekonštrukcia Základnej školy 2011 110 000
Dechtice
Zberný dvor 2009 331939,19
Rekonštrukcia Základnej školy 2009 398327,03
Protizáplavový kanál 2009 165969,59
Rekonštrukcia obecného ihriska 2011 150000 150000
Dlhá
Rekonštrukcia OcÚ 2008 613,86 3 319,39 3 933,25
Rekonštrukcia Materskej školy 2009 1 006,98 9 958,18 10 965,16
Chodník na cintorín 2011 15 390,84 79 070,79 94 461,63
Výstavba bytového domu (13bj) 2011 532 887,52 ŠFRB 177 110,00 709 997,52
Bytový dom 2011 2 681,11 33 184,97 35 866,08
Dobrá Voda
Viacúčelové športové ihrisko 2009 104152,32 104152,32
Prístupová komunikácia vo fabrike 2010 546,78 427470,61 428017,39
Revitalizácia chodníkov 2013 80131,55 80131,55
Požiarna zbrojnica 2013 90688,01 90688,01
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia 2015 7876,90 126859,95 134736,86
Dolná Krupá
Multifunkčné ihrisko 2009 45298 39833 85131
Kompletné rekonštrukcia ZŠ a MŠ 2009 -2010 58333 66077 561653 686063
Revitalizácia centra obce 2010 -2011 16985 29361 60098 510835 617279
Energetická efektívnosť vo verejných budovách (OcÚ) 2011 234766 234766
Bezpečné ulice v obci 2011 5468 21873 27341
Rekonštrukcia strechy telocvične 2011 72796 50400 123196
Rekonštrukcia komunikácii a chodníkov 2014 59599 59599
Dolné Orešany
Rekonštrukcia historického centra obce 2012 444 tisíc
Osvetlenie 2015 94 tisíc
Kamerový systém 2015 25 tisíc
Horné Dubové
Rekonštrukcia Kultúrneho domu 2010 9229,12 79965,87 89194,99
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2014 1737,29 3474,57 29533,88 34745,74
Horné Orešany
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ 2010 28 914,07

 

59 071,46

 502 107,38

590 092,91
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2010 24 764,53

 

24 030,04 204 255,07 253 049,64
Zefektívnenie vykurovacieho systému 2011 48 098,91 38 514,22 327 370,90 413 984,03
Detské ihrisko 2012 17 387,22 17 387,22
Rekonštrukcia domu smútku 2010 36 513,73 10 000,- 46 513,73
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2014 23 051,83 150 000 173 051,83
Kátlovce
Multifunkčné ihrisko 2009 46,73 27539,86 49832,70 77419,29
Kanalizácia 2009 1073,92 16162 182566 199801,92
Zberný dvor 2010 46639,74 2370,04 21680,86 184287,23 254977,87
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ 2010 53052,55 96453,83 65984,21 560865,69 776356,28
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2010 14505,65 19860,46 168813,72 203179,83
Košolná
Rekonštrukcia Materskej školy 2008 17558,36 13277,57 30835,93
Výstavba bytového domu (12bj) 2008 377520,93 361946,49 116842,6 494363,53
Rekonštrukcia domu smútku 2008 11389,5 11389,5
Rekonštrukcia športovo-oddychového areálu 2011 15292 15292 41956 232446 289694
Rekonštrukcia Kultúrneho domu 2013 14434,27 14434,27 14434,27
Výstavba bytového domu (17 bj) 2013 544222,63 531950 227970 772192,63
Lošonec
Kanalizácia 2009
Naháč
Rekonštrukcia strechy objektu – Fara a pamätná tabuľa J. Fándlyho 2014 3 750 15 000 18 750
Rekonštrukcia strechy objektu – Fara a pamätná tabuľa J. Fándlyho-II. etapa 2015 1 000 13 000 14 000
Rekonštrukcia kúrenia v budove MŠ 2015 505 10 000 10 505
Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka- Pamätný dom J. Fándlyho -kláštor Katarínka 2015 248,50 4 721,50 4 970
Ružindol
Prestavba ZŠ a MŠ 2009 69442,00 321887,43 391 329,43
Zberný dvor 2012 57582,98 67827,96 576537,62 701948,56
Zníženie energetickej náročnosti vo verejných budovách (OcÚ, KD, sobášna miestnosť) 2013 29691,08 100000,00 125559,95 (iné) 255251,03
Revitalizácia verejného priestranstva 2014 76632,88 76632,88
Smolenice
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ 2008 556 tis.
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice 2010 252 tis.
Suchá nad Parnou
Budovanie vodovodu 2008 10000 199164 209164
Budovanie vodovodu 2011 10000 158000 168000
Budovanie vodovodu 2012 15000 199160 214160
Revitalizácia centra obce 2012 24063 48126 409071 481260
Šelpice
Kanalizácia 2012 39 457 39 457
Rekonštrukcia domu smútku 2012 3 242,68 3 242,68
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2013 16 843,56 16 843,56
Rekonštrukcia pomníka 2013 6 492,62 6 492,62
Oplotenie cintorína 2014 21 274,29 21 274,29
Chodník pred kostolom 2014 3 056,07 3 056,07
Trstín
Rekonštrukcia centra obce 2011 69668 65576 557403 692647
Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ 2011 11934 17073 96747 125754
Celoobecný vodovod 2014 752 542 759 522 1 512 064
Náučný chodník gr. Pálffyho 2014 1015 5000 6015
Zvončín
Rekonštrukcia strechy MŠ 2008 15312,25 11 618,06 26930,31
Čiastočná rekonštrukcia KD 2013 400008,78 400008,78
Biocentrum 2013 5678,00 5000,00 10678,22
Verejné osvetlenie 2014 3316,80 3316,80
Podlaha v KD 2014 6427,90 6427,90