MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. dáva do pozornosti Aktualizáciu č. 2 k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, ktorej znenie nájdete tu: