MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje žiadateľom o príspevok, že nastala aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q390-512-004  a jej príloh, a to z dôvodu delimitácie sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020. Zmena vo výzve IROP-CLLD-Q390-512-004 a prílohách nastala zmenou loga MPRV SR na logo MIRRI SR.