MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q390-512-001 zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry (vyhlásená 08.04.2020) bude zrušená k dátumu 04.06.2021, a to z dôvodu, že predmetná výzva je vyhlásená viac ako 9 mesiacov, v posledných dvoch hodnotiacich kolách neboli predložené žiadne ŽoPr a v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna ŽoPr.

Na základe zrušenia predmetnej výzvy MAS presmeruje finančné prostriedky na iné oblasti podpory – aktivity.