Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že dňa 14.11.2020 ukončila výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 s kódom 

MAS_011/4.1/2
MAS_011/6.4/1
MAS_011/7.4/1
MAS_011/7.5/1

O prípadnom vyhlásení nových výziev v predmetných podopatreniach  bude MAS  Malokarpatské partnerstvo o.z. informovať prostredníctvom svojej webovej stránky MAS.