Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD:

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.2

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020:

7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Výzvu je možné stiahnuť tu: