Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD:

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.4


Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020:

7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzvu je možné stiahnuť tu: