Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD:
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020:
4.1. – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzvu je možné stiahnuť tu: