MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Zameranie výzvy (opatrenie):  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 45 604,50 €
za zdroj ŠR: 15 201,50 €

Dĺžka trvania výzvy je od 21.12.2023 do 22.01.2024.

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?24

Kompletnú dokumentáciu k Výzve spolu s prílohami si môžete stiahnuť v časti „Dokumenty– Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka“ alebo priamo tu: