MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Zameranie výzvy (opatrenie):  7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 60 825,75 €
za zdroj ŠR: 20 275,25 €

Dĺžka trvania výzvy je od  21.12.2023 do 22.01.2024.
Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:  

https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?20


Kompletnú dokumentáciu k Výzve spolu s prílohami si môžete stiahnuť v časti „Dokumenty– Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka“ alebo priamo tu: