Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD:
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.5

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020:
7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Výzvu je možné stiahnuť tu: