Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

ProgramProgram rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Stratégia CLLDSTRATÉGIA CLLD – Malokarpatské partnerstvo
Miestna akčná skupinaMalokarpatské partnerstvo o.z.
Názov opatrenia/podopatrenia  stratégie CLLDRozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania
Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 20206.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
SchválilPavol Johanes
Dátum schválenia10.06.2020