MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Opatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 45 604,50 €
za zdroj ŠR: 15 201,50 €

Dĺžka trvania výzvy je od 22.04.2020 do 19.08.2020