MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Zameranie výzvy (opatrenie):  7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 153 900,00 €
za zdroj ŠR: 51 300,00 €

Dĺžka trvania výzvy je od 18.03.2020 do 14.07.2020.

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:  
https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?18

Kompletnú dokumentáciu k Výzve spolu s prílohami si môžete stiahnuť v časti „Dokumenty– Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka“ alebo priamo tu: