MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Zameranie výzvy (opatrenie): 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 150 150,00 €
za zdroj ŠR: 50 050,00 €

Dĺžka trvania výzvy je od 18.03.2020 do 14.07.2020. 
Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:  
https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?23

Kompletnú dokumentáciu k Výzve spolu s prílohami si môžete stiahnuť v časti „Dokumenty– Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka“ alebo priamo tu: