Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

ProgramProgram rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Stratégia CLLDSTRATÉGIA CLLD – Malokarpatské partnerstvo
Miestna akčná skupinaMalokarpatské partnerstvo o.z.
Názov opatrenia/podopatrenia  stratégie CLLDZákladné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.2
Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 20207.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
SchválilPavol Johanes
Dátum schválenia10.06.2020