MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že dňa 08.04.2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-Q390-512-002.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”),
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou,
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q390-512-002
Dátum vyhlásenia: 08.04.2020
Dátum ukončenia prvého kola: 08.07.2020
Dátum ukončenia druhého kola: 08.10.2020

Výzva na stiahnutie so všetkými prílohami: