MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že dňa 01.04.2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-Q390-512-003.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”),

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou,
Špecifický cieľ: 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: D1 – Učebne základných škôl
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q390-512-003
Dátum vyhlásenia: 01.04.2020
Dátum ukončenia prvého kola: 01.07.2020
Dátum ukončenia druhého kola: 01.10.2020

Kompletnú Výzvu spolu s prílohami nájdete tu: