Výzvy

Oznámenie o ukončení výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 s kódom MAS_011/7.2/1

Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že dňa 15.08.2020 ukončila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD –...